Algemene voorwaarden en deelnamevoorwaarden voor Junior Golf Masters-evenementen

Het evenement
Jeugd golftoernooien
Organisator
Junior Golf Masters, Angela Bickmann, Castroper Hellweg 529, 44805 Bochum hierna te noemen “Organisator”.
1. algemeen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op deelname aan bovenstaand evenement, georganiseerd door bovenstaand bedrijf.
Organisator. Afwijkende voorwaarden van de deelnemer zijn niet geldig.
1.2. De organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen en aanvullingen in dit reglement aan te brengen. Eventuele wijzigingen en toevoegingen zijn geldig via de
Publicatie op de website van de organisator www.juniorgolfmasters.de.
2 Registratie en sluiting van het contract
2.1. Inschrijven voor deelname aan het evenement kan alleen via de website van de organisator www.juniorgolfmasters.de.
2.2. Met de informatie op de website doet de organisator een aanbod voor het afsluiten van een koopcontract. De deelnemer aanvaardt het aanbod
voor het afsluiten van een koopcontract door het bestelproces te voltooien en het betalingsproces af te ronden. De daadwerkelijke aanvaarding van de
De aanvaarding van een aanbod door de deelnemer veronderstelt dat de deelnemer alle verplichte velden van het bestelformulier heeft ingevuld en deze AV heeft aanvaard.
2.3. Het contract voor deelname aan het evenement komt pas tot stand nadat de organisator de inschrijving aan de deelnemers heeft bevestigd.
schriftelijk bevestigd per e-mail. Wijzigingen van en/of aanvullingen op het contract moeten schriftelijk gebeuren. Dit geldt ook voor de annulering van de
Schriftelijke vormclausule.
3. prijzen
3.1. De prijs op de factuur is de definitieve prijs en is bindend voor de deelnemer.
3.2. Alle prijzen zijn inclusief btw waar van toepassing.
3.3. Als er speciale kortingsprijzen worden toegekend, wordt dit ook apart weergegeven. Als er geen kortingen worden getoond, kunnen deze
worden ook niet toegekend. De korting moet worden toegekend door een vouchercode in te voeren op het bestelformulier.
4. betaling
4.1. Betaling vindt plaats via de op de website aangegeven methoden. Alle prijzen zijn onmiddellijk verschuldigd bij het afsluiten van het contract.
4.2. Als een betaling wordt teruggeboekt (bijvoorbeeld omdat er onvoldoende geld op de bij de bestelling opgegeven rekening staat), is de deelnemer aansprakelijk voor alle verlies of schade.
of alle kosten vergoeden die voortvloeien uit de terugboeking. Deze omvatten met name de bankkosten en een
Verwerkingskosten van EUR 10,00 per terugboeking voor verwerking door de organisator.
In het geval van een onterechte terugboeking op de creditcard worden verwerkingskosten van EUR 40,00 in rekening gebracht.
In het geval van een terugboeking heeft de organisator het recht om zich onmiddellijk terug te trekken uit het contract. De deelnemer verliest daarmee zijn/haar recht op deelname
op het geboekte evenement. Verdere aanspraken van de organisator op de deelnemer blijven hierdoor onaangetast.
5. annuleringsrecht
5.1. Annuleringsvoorwaarden
Recht op annulering:
Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van diensten in verband met
Vrijetijdsactiviteiten, indien het contract voorziet in een specifieke datum of periode voor de verstrekking (Sectie 312g (2) Nr. 9 BGB)
Angela Bickmann
Junior Golf Masters
Castroper Hellweg 529
44805 Bochum
E-mail info@juniorgolfmasters.de

De periode begint na ontvangst van deze instructie in tekstvorm, maar niet voor het sluiten van het contract en ook niet voor het voldoen aan de informatieverplichtingen van de organisator conform Art. 246 § 2i. V. m. § 1Abs. 1 en 2EGBGB en de verplichtingen onder § Sectie 312g para. 1 zin 1 BGB in combinatie met Art. 246 § 3 EGBGB. Tijdige verzending van de annulering is voldoende om aan de annuleringstermijn te voldoen.
Gevolgen van annulering:
In het geval van een effectieve annulering moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden geretourneerd en alle verkregen voordelen (bijv. rente) worden teruggegeven. Kan
de deelnemer de ontvangen dienst en het gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) niet of slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand teruggeeft
of afstand doet van de goederen, moet de klant de organisator compenseren voor de waarde. Verplichting tot terugbetaling van betalingen moet binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor de deelnemer wanneer de annuleringsverklaring wordt verstuurd en voor de organisator wanneer deze wordt ontvangen.
Einde van de annuleringsvoorwaarden
5.2. Het recht op annulering vervalt voortijdig als de organisator, met uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer, het annuleringsproces start voor het einde van de annuleringstermijn.
de dienstverlening begint of de deelnemer de dienstverlening zelf initieert.
6. herroeping/annulering
6.1. Als de deelnemer niet aan het evenement wil deelnemen, moet hij/zij het contract schriftelijk of per e-mail aan de organisator opzeggen.
uit te leggen.
a) In geval van terugtrekking/annulering tot 30 dagen voor aanvang van het evenement worden de deelnamekosten gerestitueerd tegen administratiekosten van 20%.
a) In het geval van terugtrekking/annulering 29 dagen voor de uiterste inschrijfdatum, wordt het deelnamegeld terugbetaald met een verwerkingsvergoeding van 40%.
b) Bij terugtrekking/annulering na de uiterste inschrijfdatum vindt geen restitutie plaats.
7. diensten
7.1. De omvang van de contractuele dienst in het kader van het evenement wordt bepaald door de informatie op de website van het evenement. In geval van tegenstrijdigheden en in
In elk geval is de servicebeschrijving op de factuur doorslaggevend.
7.2. Als de diensten niet in overeenstemming met het contract worden geleverd, heeft de deelnemer recht op verhaal. Defecten moeten onmiddellijk worden gemeld. Claims voor
Terugbetaling van de deelnamekosten vanwege diensten die duidelijk niet zijn geleverd in overeenstemming met het contract moet plaatsvinden binnen 14 dagen na het sluiten van het contract.
evenement.
7.3. Reizen, accommodatie en catering zijn niet inbegrepen in de aanbieding voor het evenement, tenzij dit soort diensten bij de prijs zijn inbegrepen.
Beschrijving van evenement expliciet vermeld. Als een contractpartner naar behoren aangeboden diensten geheel of gedeeltelijk niet accepteert
claim, is er geen recht op restitutie van de deelnamekosten.
8. annulering van het evenement
8.1. De organisator kan het evenement om dringende redenen ook op korte termijn annuleren. Dit geldt ook voor ondersteunende en avondprogramma’s.
8.2. Als het evenement wordt geannuleerd, zal de organisator het volledige betaalde bedrag binnen 14 dagen terugbetalen. Daarnaast zijn de opgebouwde
De kosten van de deelnemer worden niet vergoed.
9. beeldmateriaal/foto’s
9.1. De deelnemers aan het evenement stemmen er onherroepelijk en kosteloos mee in dat de organisator het recht heeft beeld- en/of geluidsopnamen van het evenement te maken.
persoonsgegevens te creëren, te reproduceren, uit te zenden of te laten uitzenden die verder gaan dan de reproductie van een actualiteit, alsmede in
audiovisuele media.
10. aansprakelijkheid
10.1. De organisator is aansprakelijk
in het geval van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen voor opzet en eventuele nalatigheid. Het bedrag van de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de
Aansprakelijkheid voor gevolgschade en financieel verlies (bijv. winstderving) is uitgesloten.
anders alleen voor schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid. Het bedrag van de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de
Aansprakelijkheid voor gevolgschade en financieel verlies (bijv. winstderving) is uitgesloten.
10.2. Deze beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op
Claims onder de productaansprakelijkheidswet;
Claims als gevolg van frauduleus gedrag van een contractuele partner;
Vorderingen die voortvloeien uit aansprakelijkheid voor gegarandeerde inkoopkenmerken;
Schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid
10.3. Bovendien zijn de organisator en zijn plaatsvervangers niet aansprakelijk voor onderbrekingen van welke aard dan ook die worden veroorzaakt door omstandigheden buiten hun macht.
van invloed.
10.4. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens de reis van en naar de evenementenlocaties, evenals voor verliezen en ongevallen tijdens het evenement, is uitgesloten.
– uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan.
11. slotbepalingen
11.1. Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De bevoegde rechtbank is Bochum.
11.2. Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig zijn of hun geldigheid verliezen als gevolg van een omstandigheid die zich op een later tijdstip voordoet, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.
De geldigheid van de rest van het contract blijft onaangetast. De ongeldige contractuele bepalingen worden vervangen door een bepaling die de bedoeling van de partijen zo dicht mogelijk benadert.
partijen zouden hebben gewild als ze over het punt in kwestie hadden nagedacht. Hetzelfde geldt voor hiaten in dit contract.
11.3. De plaats van uitvoering is het hoofdkantoor van de organisator.

STATUS 20.10.2023